برای بازگرداندن کالا در مواردی امکان آن وجود ندارد. ولی در سایر موارد با ادمین سایت هماهنگ شود.